Parsley

Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mà tôi không biết một ma nào hết.

— Rừng Nauy
Parsley